reglement


 1. B-Jazz International Contest (verder ‘B-Jazz’ genoemd) is een wedstrijd voor jonge, ambitieuze jazzmuzikanten, met als doel deze te ontdekken, promoten en stimuleren. De wedstrijd staat open voor deelnemers van alle nationaliteiten die geboren zijn na 1 november 1984. Uitzondering: één groepslid mag maximaal 40 jaar zijn.
 2. B-Jazz is een organisatie van vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz. In dit document wordt met ‘organisator’ vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz bedoeld.
 3. De wedstrijd richt zich naar jazz in al zijn vormen en stijlen. De deelnemers behouden de volledige vrijheid van artistieke expressie, onder voorbehoud van de bepalingen in artikel 20. Deelnemers bezorgen vóór 15 november 2014 aan de organisator de opnames van exact het volgende: 3 composities, waarvan minstens 1 jazzstandard + 1 eigen compositie. Een jazzstandard is een compositie die in de loop der jaren zodanig bekend werd dat ze tot het standaardrepertoire van jazzmusici is gaan behoren. Gelieve voor een vlotte verwerking van alle inschrijvingen niet meer dan deze 3 gevraagde opnames te bezorgen en elk nummer van een titel te voorzien.
 4. De ingezonden opnames dienen originele opnames van de deelnemers te zijn.
 5. Inzenden van opnames gebeurt via de rubriek ‘deelnemen’ op www.B-Jazz.be. Via een aparte website kunnen links naar opnames doorgestuurd worden.
 6. De uiterste datum van inzending is 15 november 2014. Laattijdig ingezonden opnames komen niet in aanmerking voor beoordeling of voor de toekenning van een prijs. De organisator zal de ontvankelijkheid van de inzending bevestigen door de titels van de ingezonden opnames na ontvangst op de website www.B-Jazz.be te plaatsen.
 7. Deelname aan de wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle kwesties die niet uitdrukkelijk in dit reglement worden omschreven, worden op soevereine wijze beslecht door de organisator.
 8. De samenstelling van de jury voor de preselectie en de jury voor de finale vind je in de rubriek ‘jury’ op www.B-Jazz.be. De organisator behoudt zich het recht voor de samenstelling van de jury te wijzigen. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.
 9. De juryleden verbinden zich tot volledige geheimhouding van de beraadslagingen en stemmingen. Er kan geen enkele mondelinge of schriftelijke communicatie gevoerd worden omtrent de beraadslaging en de stemming.
 10. De organisator zal op voorstel van de jury uiteindelijk 4 deelnemers aan de preselectie honoreren als finalist van B-Jazz 2015. Tevens worden 3 reserve-finalisten aangeduid.
 11. De organisator geeft een ‘wildcard’ om deel te nemen aan de finale aan de winnaar van Storm Contest 2015 en de winnaar van Getxo Jazz 2014.
 12. De finalisten treden live op in OPEK (Openbaar Entrepot voor de Kunsten), Vaartkom 4, 3000 Leuven op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart 2015. De finalisten hebben complete vrijheid in de keuze van hun repertoire, maar spelen minstens een vooraf meegedeelde jazzstandard (dit kan een andere zijn dan degene die ingezonden werd) en hun interpretatie van de winnende compositie van de Sabam Compositieprijs. De maximale speeltijd tijdens de wedstrijdfinale is 40 minuten per groep.
 13. De organisator stelt volgend materiaal (backline) ter beschikking van de finalisten tijdens hun optreden: een akoestische piano, een digitale piano, een drumkit (exclusief cimbalen), een basversterker, een gitaarversterker en een volledige PA-installatie (inclusief technici). Een contrabas kan voorzien worden op uitdrukkelijke vraag.
 14. Tijdens de wedstrijdfinale is het individuele deelnemers niet toegestaan om met meer dan één formatie deel te nemen.
 15. Het prijzenpakket van de wedstrijdfinale bestaat uit: geldprijzen en cont(r)acten voor concerten in België en in andere landen. Er worden tevens prijzen voor beste solist, beste bassist en een Sabam Cultuurprijs (voor beste interpretatie van een Belgische compositie) uitgereikt. Prijzen kunnen (indien van toepassing) niet worden omgeruild.
  • 1e prijs – ‘de Grote Prijs Albert Michiels’ = 2 000 euro
  • 2e prijs = 1 500 euro
  • 3e prijs = 1 200 euro
  • 4e prijs = 350 euro
  • 5e prijs = 350 euro
  • 6e prijs = 350 euro
  • Sabam Cultuurprijs = 500 euro
  • Prijs beste solist = XXX
  • Prijs beste bassist = Hevos basversterker
  • Prijs Getxo = contract voor een optreden op het Getxo Jazz Festival 2015
  • Laureatenconcerten 2015 = concertenreeks voor de winnaar van B-Jazz 2015 in het voorjaar van 2016
  • Alle finalisten krijgen aandacht in Jazzmozaïek
 16. De organisator zal gedurende de periode van de wedstrijdfinale (vrijdag 20 tot en met maandag 23 maart 2015) in het verblijf van de deelnemers voorzien.
 17. Er wordt een bijdrage in de verplaatsingsonkosten voorzien van maximaal 0,10 euro per kilometer, met maxima van 100 euro per muzikant en 1 000 euro per groep. De afstand die hiervoor in aanmerking komt wordt gerekend vanaf de plaats van vertrek tot in 3000 Leuven (België). Opmerking: in geval van een intercontinentale reis kan een extra bijdrage worden toegekend, na goedkeuring van de organisator.
 18. Persoonsgegevens die door de organisator bekomen worden in het kader van de wedstrijd kunnen enkel aan officiële partners van de wedstrijd doorgegeven worden voor promotionele doeleinden of gebruikt worden voor nieuwsbrieven van de organisator. De deelnemers behouden het recht om zich te verzetten tegen voormeld gebruik van hun persoonsgegevens en kunnen deze gegevens te allen tijde inzien en wijzigen.
 19. De deelnemers verlenen aan de organisator het non-exclusieve recht om de ingezonden opnames en de opnames die gemaakt worden van de optredens tijdens de wedstrijdfinale te reproduceren en voor de duur van het auteursrecht mee te delen aan het publiek, beschikbaar te stellen voor het publiek of te gebruiken voor promotionele doeleinden ten behoeve van de wedstrijd, Muziekmozaïek vzw of haar officiële partners. Deze rechten gelden wereldwijd en de deelnemers erkennen hiervoor geen vergoeding te zullen ontvangen.
 20. Elke deelnemer garandeert dat hij/zij auteur/auteursrechthebbende is van de ingezonden opnames. De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke inbreuken op de (auteurs)rechten van derden. Elke deelnemer vrijwaart de organisator voor alle mogelijke aanspraken van derden hieromtrent. Opnames waarop derden rechten kunnen laten gelden worden niet aanvaard.
 21. Inschrijven voor B-Jazz gebeurt uitsluitend via de inschrijvingsmodule op www.B-Jazz.be.